سر سرنگ تغذیه

*سرسرنگ تمام استیل با سر برنجی،بدون برجستگی و زائده اضافی